Eriolukord

10. maist toimuvad jumalateenistused kõikides kogudustes peale Tallinna ja Aa.

3. mai 2020

Mai teenistused

Esimestel pühapäevastel teenistustel mais käsitletakse teemat „Elu pärast ülestõusmist“ , neis mõeldakse Jeesuse Kristuse ülestõusmisest tulenevatele tagajärgedele.

Esimesel maikuu pühapäeval räägitakse ristimise tähendusest. Veegaristimine ei ole ainult pärispatu maha pesemine, vaid ka – ja selle tähenduse leiame kirjas roomlastele – maha matmine ja ülestõusmine koos Kristusega. Ainult see inimene, kes saab osa Kristuse surmast ja ülestõusmisest, ja käib koos Kristusega ühte teed, saab päästetud.

Maikuu teise pühapäeva teemaks on uue Loodu kasvamine. Uus Loodu saab võimalikuks sakramentide kaudu: Püha Veegaristimise ja Püha pitseerimisega. Sellest näeme, kui olulised on sakramendid uusapostliku usu jaoks.

Mõlemal pühapäevasel teenistusel on teemaks „Püha Vaimu ootamine“. Need valmistavad ette nelipüha teenistuseks.

Maikuu kolmandal pühapäeval räägitakse Püha Vaimu ligidal olekust Vanas Testamendis. Jumala Vaim töötas sellel päästeloo etapil üksikinimeste, enamasti prohvetite kaudu, kes tõid kuuldavale Jumala tahte ja näitasid rahvale teed.

Eelviimasel maikuu pühapäeval on jutluse keskne teema Jeesuse ristimine. Sellel sündmusel ei ole mitte ainult Kolmainu Jumala esimene ilmumine, vaid see on selge viide veega ja Vaimuga ristimisele. Vaimuga pitseerimine, mis toimub esimest korda alles nelipühal, annab inimestele teada Püha Vaimu annist.

Nelipühal mõtleme Püha Vaimu väljavalamisele. Ühtlasi antakse sõnum selle kohta, mida toob Kristuse kirikus kaasa Püha Vaimu kohalolek. „Prohvetlik kõnelemine“, mis on Püha Vaimu ilming, annab usklikule inimesele muuhulgas võime kiita Jumalat, teda tunnistada ja näidata Jumala armastust.


3. aprill 2020

Aprilli teenistused

Aprill on kannatuste aeg ja sel ajal meenutame Jeesuse Kristuse kibedaid kannatusi ja surma.

Juba palmipuude püha ajal, kui paljud juubeldasid Jeesust Kristust vastu võttes, oli ta teel ristile. Hoolimata rõõmuhõisetest teadis ta, kuhu ta läheb. Ta võttis aga teadlikult ette raske võitluse kurjaga. Tema ohver innustab meid tegema kõik selleks, et usuga Jeesusesse Kristusesse saada osa Jumalariigist.

Suurel Reedel on põhiteemaks Jeesuse üks kord toodud igavesti kehtiv ohver. Hoolimata kannatustest ei ole Jeesus Kristus mitte ainult ebaõigluse ja kurjuse ohver, vaid võtab enda peale kannatused ja surma patuste inimeste päästeks.

Ülestõusmispühapäev murrab surma- ja leinaöö. Nüüd paistab lootuse hele valgus ja kindlustunne, et saame osa Kristuse võidust surma ja patu üle. Seda sõnumit kuulutavad apostlid täna ja hoiavad sellega ärkvel lootuse, et Issand tuleb peatselt tagasi.

Aprilli kolmandal pühapäeval on keskne teema usk Kristuse ülestõusmisesse: see on evangeeliumi alus ja keskne sõnum. Meid kutsutakse üles kindlalt evangeeliumisse uskuma.

Aprilli viimase pühapäeva jutlus innustab meid kuulutama sõnumit ohvrisurmast, ülestõusmisest ja tõotusest, et Kristus tuleb tagasi. See on tänaste apostlite põhiülesanne.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login