1. märts 2019

Märtsi teenistused

Märts algab jumalateenistusega lahkunutele ja kutsega „Astuge armu trooni juurde“. Elavad ja surnud saavad tulla armulise Jumala juurde ja lunastust leida. Issanda juurde tuleb tulla usus ja alandlikult, et võtta vastu seda, mida on vaja päästeks.

Mõlemal pühapäeval käsitletakse teemat „Uus loodu“.

Kõigepealt näidatakse, et Jumal loob uuestisünnist veest ja Vaimust uue inimese. „Vana Aadam“ peab mööda minema, uus püüab uut elu alustada. Jumal tahab talle Kristuse tagasi tulles anda igavese osaduse.

Kolmanda pühapäeva jutlus annab teada, et peame nagu Jeesuski minema läbi „kannatuste ristimise“, see tähendab olema Jeesuse tõelised Kristuse järgijad ja olema valmis loobuma kurjast iseendas.

Neljanda pühapäevaga algab kannatuste aeg. Jeesus oli jüngritele kuulutanud ette oma kannatust ja surma. Et neid trööstida ja kinnitada, näitas Jeesus kirgastumise mäel oma aujärge. Jeesuse kirgastumine pidi näitama, missugune on Jeesuse jumalik loomus. Püha Vaim trööstib ja kinnitab meid sellega, et laseb ära tunda jumaliku aujärje.

Viimase pühapäeva teenistusel räägitakse sellest, kuidas Jeesus pesi jüngrite jalgu. See on viide ka Jeesuse ohvrile. Jeesus tuli, et teenida. Patuste päästeks täidab ta Isa tahet ja ohverdab oma elu. „Uuestisünni veevannis“ pestakse patune puhtaks. Et saaksime järgida Jeesuse eeskuju, õpetab Püha Vaim meile seda, et annaksime end ligimese teenistusse, et meie ligimene saaks päästetud.

1. veebruar 2019

Veebruari teenistused

Veebruaris käsitletakse teemat „Issanda töö“ ja selle alateemasid „Abi inimesele“, Jeesus meie eeskuju“ ja „Päästja“. Neljandal veebruari pühapäeval valmistume teenistuseks lahkunutele.

Esimese pühapäeva juhtmõtted põhinevad kirjakohast, kus Jeesus räägib Naini lesknaisega, kelle poeg suri. Lisaks maisele kannatusele muretseb Jeesus pattu langenud inimkonna pärast. Ta annab kõikidele inimestele evangeeliumi, headuse ja halastuse. Seda kogedes oleme toeks ka ligimesele.

„Temaga elada, temaga surra“ on teise pühapäeva teenistuse juhtmõte. Kasutatud kirjakoht on arvatavasti seotud ühega esimestest Kristuse tunnistamise lauludest kristlikes kogudustes. Ristimisel tõotasime meiegi patul surra lasta ja Issandaga elada. Laseme end Pühal Vaimul juhtida ja käime kindlalt Jeesuse teel, sest tahame temaga olla igaveses osaduses.

Järgneval pühapäevasel teenistusel kõlab sõnum: „Kristlased tunnistavad, et nad on kindlad päästes“. Selle aluseks olev kirjakohas räägitakse samariitlaste veendumusest, et Jeesus on Messias. Pühast Vaimust kuulutatud sõnas saab veel tänagi tunda ära Jeesuse kui pääste tooja. Kristlased ei tohi aga olla rahul sellega, et nad on leidnud pääste Jeesuses, vaid nad peavad edasi tegema misjonitööd ja tunnistama Jeesust kui maailma Õnnistegijat.

Lahkunute teenistuse läbiv mõte on pääste Jumala kaudu. Jumal päästab neid, kes temasse usuvad. Jumal riiki pääsemiseks peab usklik inimene järjekindlalt järgima Jumala nõuandeid. Ta laseb end ristida vee ja Püha Vaimuga, käib regulaarselt pühal armulaual, kuulab evangeeliumi kuulutusi ja seab ennast selle järgi. See kehtib nii elavate kui surnute kohta. Lahkunute eest palvetame järgmise pühapäeva ettevalmistamiseks, et nad Jumala abiga saaksid vabaks patu vangistusest.


1. jaanuar 2019

Jaanuari teenistused

Aasta esimese teenistuse pealkiri on „Riik Kristuses“. See on ühtlasi ka moto, mille meie peaapostel 2019. aastaks andis. Jutluses mõeldakse sellele, missuguse rikkuse saame koos usuga Jeesusesse Kristusesse. See on ühelt poolt rikkus, mida tuleb hoida, aga sõna ja teoga ka ligimesega jagada.
Järgnevate jaanuari teenistuste teema on „Kristuse kohalolek“.
Teisel pühapäevateenistusel jaanuaris käsitletakse tihedat sidet Kristuse ja tema kiriku vahel. Jeesus on viinapuu, kirik tema oksad. Kirik püsib tänu tohedale sidemele Jeesuse Kristusega, temalt saab ta vaimset toitu ja nii antakse talle võime täita talle seatud ülesandeid.
Kolmandal pühapäevasel teenistusel räägitakse Kristuse kohalolekust koguduses. Kui kogudus tuleb kokku jumalateenistuseks, siis on kindel, et Jeesus Kristus on sõna ja sakramendiga nende hulgas.
Viimase kuu pühapäeva sõnum on see, et Jeesus Kristus on Jumala vägi ja tarkus. Püha Vaimu, Kristuse Vaimu kaudu saavad inimesed usu kingi. Sellega koos saavad nad ka tarkuse tunda Jeesuse surmas ära päästetoimingu, mitte et see oli midagi halba.

Uusapostlik Kirik Eestis
Login